تماس با ما

جهت تماس با الکترو هاکیان می توانید از طریق فرم پیام و یا شماره های ذیل استفاده نمایید.

Email:info@Electro-Hakian.com

44 59 974 912 98+ :Mob   

15 48 239 990 98+:Mob

Tel:+98 21 77 35 69 13

89 81 14 77 21 98+:Telefaxt

electro.hakian  
electrohakian@