معرفی خمیرالماسEH


گرید خمیر الماس سری/Type نوع سطح کار
1 میکرون Powerful شامل کلیه سطوح:فلزات آلیاژی،انواع فولاد،استنلس،سطوح سختکاری شده و آبدیده ،تنگستن کارباید، سرامیک و غیره میباشد.
3 میکرون

Powerful

6 میکرون

Powerful

9 میکرون

Powerful

15 میکرون

Powerful

30 میکرون

Powerful

60 میکرون

Powerful

80 میکرون

Powerful


       ویژگی این محصول:
       تجهیزات کار با خمیرالماس